top of page

Our Learning Opportunities

​व्यवसायानुसार प्रत्येक ठिकाणी बोलली जाणारी इंग्लिश भाषा वेगळी असते. सामान्य व्यवहाराची वाक्ये सोडली तर विशिष्ठ व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या अनेक जणांना  त्या ठिकाणचा विशिष्ठ शब्द्समुह असणारी इंग्लिश भाषा बोलावी लागते. हीच गरज लक्षात घेऊन पुढील प्रकारचे कोर्सेस लवकरच सुरु करण्यात येत आहेत.

Business People

Better Spoken English

Students, Homemakers, Job Aspirants, Teachers, Engineers, Business Leaders and many more...

Modern Office

English For Finance Leaders

CAs, Bankers, Investment Professionals and many more...

Building Planning

English For Core Engineering Leaders

Engineers, Services Executives, Manufacturers and many more...

Classroom

Instructional English for Teachers

Engineers, Services Executives, Manufacturers and many more...

bottom of page